English    Deutsch
Organizacija Instituta Projekti Instituta Kontakti

Naslovna

ISSN 1845-4372

Aktualnosti

 

Energetski zakoni | Privatizacija | Energetska povelja i protokol | Strategija | Zaštita okoliša | Ostali zakoni | Zakonodavstvo EU
 
Skok na vrh stranice
Skok na vrh stranice

Skok na vrh stranice
Skok na vrh stranice
Skok na vrh stranice
Skok na vrh stranice
Direktive | Odluke | Pravila | Priopćenja

direktive

 • Ispravak Direktive Vijeća 2004/74/EZ od 29. travnja 2004. koja dopunjuje Direktivu 2003/96/EZ o mogućnosti nekih država članica da na energetske proizvode i električnu energiju primjenjuju privremena izuzeća ili smanjene razine oporezivanja
  - engleski(.pdf/51kB)

 • Direktiva Vijeća 2004/67/EZ od 26. travnja 2004. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe prirodnim plinom
  - engleski(.pdf/115kB)

 • Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka dodjele ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim opskrbama te ugovora o pružanju javnih usluga
  - engleski(.pdf/528kB)

 • Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka javne nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga - engleski(.pdf/471kB)

 • Direktiva 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o unaprjeđenju kogeneracije na temelju potrošnje korisne energije na unutrašnjem tržištu energije i koja dopunjuje direktivu 92/42/EEZ
  - hrvatski (.pdf/ 209kB)           - engleski(.pdf/266kB)
 • Direktiva 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava oporezivanja energetskih proizvoda i električne energije  
  - engleski (.pdf/ 192kB)

 • Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavljanju sustava trgovanja dopuštenim kvotama emisija stakleničkih plinova unutar Europske zajednice i koja dopunjuje direktivu 96/61/EZ
   - engleski (.pdf/ 163kB)

 • Direktiva 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog plina i prestanku važenja direktive 98/30/EZ
  - engleski (.pdf/ 180kB)
  • Ispravak Direktive 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog plina i prestanku važenja Direktive 98/30/EZ
   - engleski (.pdf/ 92kB)

 • Direktiva 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i prestanku važenja direktive 96/92/EZ
  - hrvatski (.pdf/ 273kB)           - engleski (.pdf/ 166kB)

 • Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu podacima o okolišu i prestanku važenja Direktive Vijeća 90/313/EEZ - engleski (.pdf/ 131kB)

 • Direktiva 2002/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o energetskim karakteristikama u zgradama
  - hrvatski (.pdf/ 149kB)           - engleski (.pdf/ 128kB)

 • Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o graničnim vrijednostima emisija nekih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih stacionarnih izvora
  - engleski (.pdf/ 205kB)
  • Ispravak Direktive 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o graničnim vrijednostima emisija nekih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih stacionarnih izvora
   - engleski (.pdf/ 90kB)

 • Direktiva 2001/77/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o unaprjeđenju električne energije iz obnovljivih izvora na unutrašnjem tržištu električne energije
  - engleski (.pdf/ 134kB)

 • Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i koja dopunjuje direktivu 93/12/EEZ
  - engleski (.pdf/ 63kB)

 • Direktiva Vijeća 98/93/EZ od 14. prosinca 1998. koja dopunjuje direktivu 68/414/EEZ uvodi obvezu održavanja minimalnih zaliha nafte i/ili naftnih derivata
  - engleski (.pdf/ 48kB)

 • Direktiva Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinka nekih javnih i privatnih projekata na okoliš
  link na direktivu

odluke

 • 2004/156/EZ: Odluka Komisije od 29. siječnja 2004. koja uspostavlja smjernice za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća link na direktivu

 • Odluka broj 1229/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. koja uspostavlja smjernice za transeuropske energetske mreže i prestanku važenja Odluke broj 1254/96/EZ - engleski (.pdf/ 122kB)

 • 2002/358/EZ: Odluka Vijeća od 25. travnja 2002. o odobravanju, od strane Europske zajednice, Kyoto protokola prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničko ispunjavanje istih obveza
  - engleski (.pdf/ 161kB)

pravila

 • Pravilo (EZ) broj 1228/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o uvjetima pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije - engleski (.pdf/ 118kB)

 

priopĆenja

 • Priopćenje Komisije prema Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru Regija: Bijela knjiga o uslugama od općeg interesa link na priopćenje

 • Zelena knjiga o privatno-javnim partnerstvima i pravu Zajednice o javnim ugovorima i koncesijama link na priopćenje

 • Priopćenje Komisije prema Europskom Parlamentu i Vijeću: Energetska infrastruktura i sigurnost opskrbe link na priopćenje

 • Prijedlog Odluke Europskog Parlamenta i Vijeća o postavljanju smjernica za transeuropske energetske mreže i koja ukida Odluke broj 96/391/EK i broj 1229/2003/EK link na priopćenje

 • Prijedlog Pravila Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima pristupa transportnim plinskim mrežama link na priopćenje

 • Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama očuvanja sigurnosti opskrbe električnom energijom i infrastrukturnih investicija link na priopćenje

 • Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj efikasnosti krajnjih korisnika i energetskim uslugama link na priopćenje

 • Prijedlog Direktive Vijeća kao izmjenu Direktive 77/388/EEZ s obzirom na smanjene stope poreza na dodanu vrijednost link na priopćenje

 • Priopćenje Komisije prema Vijeću i Europskom parlamentu o razvoju energetske politike za proširenu Europsku Uniju, njene susjede i države partnere lnik na priopćenje

Skok na vrh stranice

Impressum | Uvjeti korištenja

Copyright © 2004 EIHP