loading
Titles for subject Governmental and international organizations and (194)

Agencija za elektroničke medije screenshot     https://www.aem.hr

Copies      Timeline Number of copies: 13

Agencija za investicije i konkurentnost screenshot     www.aik-invest.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 4

Agencija za javno-privatno partnerstvo screenshot     www.ajpp.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 4

Agencija za lijekove i medicinske proizvode screenshot     www.almp.hr

Copies      Timeline Number of copies: 8

Agencija za odgoj i obrazovanje screenshot     www.azoo.hr

Copies      Timeline Number of copies: 11

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja screenshot     www.apiu.hr/Home.aspx?PageID=1&gohome=true

Ne postoji više na webu.

Copies      Timeline Number of copies: 6

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga screenshot     www.artzu.hr/index.php

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 4

Agencija za sigurnost željezničkog prometa screenshot     asz.hr

Copies      Timeline Number of copies: 1

Agencija za ugljikovodike screenshot     www.azu.hr

Copies      Timeline Number of copies: 5

Agencija za vodne putove screenshot     www.vodniputovi.hr

Copies      Timeline Number of copies: 6

Agencija za zaštitu okoliša screenshot     isiteadmin.azo.hr/Default.aspx

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 12

Agencija za zaštitu osobnih podataka screenshot     azop.hr/site

Copies      Timeline Number of copies: 6

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja screenshot     www.aztn.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske screenshot     www.amzh.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Antidoping HZTA screenshot     www.antidoping-hzta.hr

Copies      Timeline Number of copies: 4

Azra screenshot     www.azra.hr

Copies      Timeline Number of copies: 6

Bogoslovni institut screenshot     www.bogoslovni-institut.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 2

British Council screenshot     www.britishcouncil.hr

Copies      Timeline Number of copies: 5

Centar za obnovu kulture screenshot     www.cok.hr

Copies      Timeline Number of copies: 4

Centar za politološka istraživanja screenshot     www.cpi.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 8

Centar za vozila Hrvatske screenshot     www.cvh.hr

Copies      Timeline Number of copies: 4

Centar za vozila Hrvatske screenshot     www.cvh.hr

Copies      Timeline Number of copies: 1

Cro cert screenshot     www.cro-cert.hr/index.php?docId=1

Copies      Timeline Number of copies: 1

Crolab screenshot     www.crolab.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj screenshot     www.delhrv.ec.europa.eu

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 8

Državna geodetska uprava screenshot     https://dgu.gov.hr

Copies      Timeline Number of copies: 8

Državna uprava za zaštitu i spašavanje screenshot     duzs.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Državni hidrometeorološki zavod screenshot     meteo.hr

Copies      Timeline Number of copies: 12

Državni ured za reviziju screenshot     www.revizija.hr/hr

Copies      Timeline Number of copies: 7

Državni ured za trgovinsku politiku screenshot     www.dutp.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 1

Državni zavod za intelektualno vlasništvo screenshot     www.dziv.hr

Copies      Timeline Number of copies: 5

Državni zavod za mjeriteljstvo screenshot     www.dzm.hr

Copies      Timeline Number of copies: 4

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost screenshot     cms.dzrns.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 8

Državni zavod za zaštitu prirode screenshot     www.dzzp.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 11

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske screenshot     www.dorh.hr

Copies      Timeline Number of copies: 5

E-Hrvatska screenshot     www.e-hrvatska.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 3

Ekonomski institut, Zagreb screenshot     www.eizg.hr

Copies      Timeline Number of copies: 11

Energetski institut Hrvoje Požar screenshot     www.eihp.hr/index.php

Copies      Timeline Number of copies: 9

Entereurope screenshot     www.entereurope.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 36

Eupress screenshot     www.eupress.net

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 8

Europski parlament screenshot     www.europarl.europa.eu/croatia

Copies      Timeline Number of copies: 12

Ex-agencija screenshot     www.ex-agencija.hr/hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 9

Fond za naknadu oduzete imovine screenshot     www.fnoi.hr/default.aspx

Copies      Timeline Number of copies: 5

Fond za razvoj i zapošljavanje screenshot     www.frz.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 6

Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske screenshot     www.fondrr.hr/hr/index.shtml

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 4

Fond za ulaganje u znanost i inovacije screenshot     siif2.com/siif

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 2

Hina.hr screenshot     www.hina.hr

Copies      Timeline Number of copies: 272

Hina.hr screenshot     https://www.hina.hr/english

Copies      Timeline Number of copies: 249

Hrvatska agencija za hranu screenshot     www.hah.hr

Copies      Timeline Number of copies: 4

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo screenshot     www.hamag.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata screenshot     www.handa.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 5

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu screenshot     www.haop.hr

Agencija nastala spajanjem Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Copies      Timeline Number of copies: 4

Hrvatska agencija za telekomunikacije screenshot     www.telekom.hr

Ne postoji više na webu.

Copies      Timeline Number of copies: 6

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti screenshot     info.hazu.hr/hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Hrvatska akreditacijska agencija screenshot     www.akreditacija.hr

Copies      Timeline Number of copies: 16

Hrvatska komora inženjera strojarstva screenshot     www.hkis.hr

Copies      Timeline Number of copies: 4

Hrvatska poljoprivredna agencija screenshot     www.hpa.hr

Copies      Timeline Number of copies: 11

Hrvatska turistička zajednica screenshot     https://croatia.hr/hr-HR

Copies      Timeline Number of copies: 12

Hrvatska turistička zajednica screenshot     https://htz.hr/hr-HR

Copies      Timeline Number of copies: 2

Hrvatski fond za privatizaciju screenshot     www.hfp.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 7

Hrvatski hidrografski institut-Split screenshot     www.hhi.hr

Copies      Timeline Number of copies: 11

Hrvatski institut internih revizora screenshot     www.hiir.hr

Copies      Timeline Number of copies: 2

Hrvatski institut za povijest screenshot     www.isp.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Hrvatski institut za povijest screenshot     hipsb.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Hrvatski institut za tehnologiju screenshot     www.hit.hr/internet

Copies      Timeline Number of copies: 7

Hrvatski novčarski zavod screenshot     https://www.hnz.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Hrvatski restauratorski zavod screenshot     www.h-r-z.hr

Copies      Timeline Number of copies: 12

Hrvatski šumarski institut screenshot     jaska.sumins.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Hrvatski ured za osiguranje screenshot     www.huo.hr

Copies      Timeline Number of copies: 7

Hrvatski veterinarski institut screenshot     www.veinst.hr

Copies      Timeline Number of copies: 8

Hrvatski zavod za javno zdravstvo screenshot     https://www.hzjz.hr

Copies      Timeline Number of copies: 11

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje screenshot     www.mirovinsko.hr

Copies      Timeline Number of copies: 13

Hrvatski zavod za norme screenshot     www.hzn.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Hrvatski zavod za toksikololgiju screenshot     www.hzt.hr

Copies      Timeline Number of copies: 10

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo screenshot     www.hrzvv.hr

Ne postoji više na webu.

Copies      Timeline Number of copies: 5

Hrvatski zavod za zapošljavanje screenshot     www.hzz.hr

Copies      Timeline Number of copies: 11

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje screenshot     www.hzzo.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu screenshot     www.hzzozzr.hr

Ne postoji više na webu.

Copies      Timeline Number of copies: 4

Hrvatsko astronomsko društvo screenshot     astronomija.hr

Copies      Timeline Number of copies: 1

Hrvatsko društvo za urgentnu medicinu i kirurgiju screenshot     www.croumsa.com/index.htm

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 1

Hrvatsko kemijsko društvo screenshot     https://www.hkd.hr

Copies      Timeline Number of copies: 2

Inmed screenshot     www.edemokracija.hr

Copies      Timeline Number of copies: 1

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar screenshot     www.pilar.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Institut prometa i veza screenshot     www.ipv-zg.hr/hr

Copies      Timeline Number of copies: 1

Institut Ruđer Bošković screenshot     www.irb.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu screenshot     www.idi.hr

Copies      Timeline Number of copies: 10

Institut za etnologiju i folkloristiku screenshot     www.ief.hr

Copies      Timeline Number of copies: 10

Institut za filozofiju screenshot     www.ifzg.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Institut za fiziku screenshot     www.ifs.hr

Copies      Timeline Number of copies: 12

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje screenshot     ihjj.hr

Copies      Timeline Number of copies: 11

Institut za javne financije screenshot     www.ijf.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Institut za migracije i narodnosti screenshot     www.imin.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

Institut za more i priobalje screenshot     www.imp-du.com

Copies      Timeline Number of copies: 3

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč screenshot     www.iptpo.hr

Copies      Timeline Number of copies: 8

Institut za razvoj i međunarodne odnose screenshot     www.irmo.hr/hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Institut za razvoj obrazovanja screenshot     www.iro.hr

Copies      Timeline Number of copies: 4

Institut za turizam screenshot     www.iztzg.hr

Copies      Timeline Number of copies: 10

Ministarstvo državne imovine screenshot     https://imovina.gov.hr

Copies      Timeline Number of copies: 5

Nacionalni cert+ screenshot     www.cert.hr

Copies      Timeline Number of copies: 30

Natura Histrica screenshot     www.natura-histrica.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Odašiljači i veze screenshot     www.oiv.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Plavi svijet screenshot     www.plavi-svijet.org/hr/o-nama

Copies      Timeline Number of copies: 1

Poljoprivredni institut Osijek screenshot     www.poljinos.hr/index.php

Copies      Timeline Number of copies: 2

Poslovno-informacijska agencija Hrvatske screenshot     www.bicro.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Pravobranitelj za djecu screenshot     www.dijete.hr

Copies      Timeline Number of copies: 2

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova screenshot     www.prs.hr

Copies      Timeline Number of copies: 2

Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom screenshot     www.posi.hr

Copies      Timeline Number of copies: 2

Priroda screenshot     ju-priroda.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Program publiciranja .. screenshot     www.dzs.hr/default.htm

Copies      Timeline Number of copies: 3

Riječka razvojna agencija Porin screenshot     www.porin.hr

Copies      Timeline Number of copies: 1

Savez defektologa Hrvatske screenshot     www.savez-defektologa.hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Savjetodavna služba screenshot     www.savjetodavna.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 6

Seizmološka služba Hrvatske screenshot     berner4ever.org/seizmo/index.htm

Ne postoji više na webu.

Copies      Timeline Number of copies: 2

Sigurnosno-obavještajna agencija screenshot     https://www.soa.hr/hr

Copies      Timeline Number of copies: 4

Staroslavenski institut screenshot     www.stin.hr

Copies      Timeline Number of copies: 12

Sveučilišni računski centar screenshot     www.srce.unizg.hr

Copies      Timeline Number of copies: 9

UNHCR Hrvatska screenshot     https://www.unhcr.org/hr

Copies      Timeline Number of copies: 3

Ured predsjednice Republike Hrvatske screenshot     predsjednica.hr

Copies      Timeline Number of copies: 25

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost screenshot     www.uvns.hr

Copies      Timeline Number of copies: 4

Ured za udruge screenshot     www.uzuvrh.hr/defaulthrv.aspx

Copies      Timeline Number of copies: 7

Vidra screenshot     https://ravidra.hr

Copies      Timeline Number of copies: 1

Zavod za poslovna istraživanja screenshot     www.zapi.hr

URL nije dostupan

Copies      Timeline Number of copies: 1

Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo screenshot     www.zsr.hr

URL nije dostupan.

Copies      Timeline Number of copies: 7

Zavod za telemedicinu screenshot     www.ztm.hr

Copies      Timeline Number of copies: 6

Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske screenshot     www.zzb.hr

Ne postoji na webu od 2010. godine.

Copies      Timeline Number of copies: 1