loading
Publikacije u kategoriji Državne i međunarodne organizacije i udruge (185)

Agencija za civilno zrakoplovstvo screenshot     www.ccaa.hr/default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Agencija za elektroničke medije screenshot     www.e-mediji.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Agencija za investicije i konkurentnost screenshot     www.aik-invest.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Agencija za javno-privatno partnerstvo screenshot     www.ajpp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Agencija za lijekove i medicinske proizvode screenshot     www.almp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Agencija za mobilnost i programe EU screenshot     www.mobilnost.hr/?lang=hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Agencija za obalni linijski pomorski promet screenshot     www.agencija-zolpp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Agencija za odgoj i obrazovanje screenshot     www.azoo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca screenshot     www.aorps.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja screenshot     www.apiu.hr/Home.aspx?PageID=1&gohome=true

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske screenshot     www.arr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga screenshot     www.artzu.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Agencija za ruralni razvoj Istre screenshot     www.azrri.hr/index.php?id=46&L=0

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih screenshot     www.asoo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Agencija za ugljikovodike screenshot     www.azu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Agencija za upravljanje državnom imovinom screenshot     www.audio.hr/index.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Agencija za vodne putove screenshot     www.vodniputovi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Agencija za zaštitu okoliša screenshot     isiteadmin.azo.hr/Default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Agencija za zaštitu osobnih podataka screenshot     azop.hr/site

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja screenshot     www.aztn.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Agencija za znanost i visoko obrazovanje screenshot     https://www.azvo.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske screenshot     www.amzh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Antidoping HZTA screenshot     www.antidoping-hzta.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Azra screenshot     www.azra.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Bogoslovni institut screenshot     www.bogoslovni-institut.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

British Council screenshot     www.britishcouncil.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Centar za obnovu kulture screenshot     www.cok.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Centar za politološka istraživanja screenshot     www.cpi.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Centar za vozila Hrvatske screenshot     www.cvh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Centar za vozila Hrvatske screenshot     www.cvh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Cro cert screenshot     www.cro-cert.hr/index.php?docId=1

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Crolab screenshot     www.crolab.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj screenshot     www.delhrv.ec.europa.eu

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Državna geodetska uprava screenshot     www.dgu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave screenshot     www.dkom.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Državna uprava za zaštitu i spašavanje screenshot     duzs.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Državni hidrometeorološki zavod screenshot     meteo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Državni ured za reviziju screenshot     www.revizija.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Državni ured za trgovinsku politiku screenshot     www.dutp.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Državni zavod za intelektualno vlasništvo screenshot     www.dziv.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Državni zavod za mjeriteljstvo screenshot     www.dzm.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost screenshot     cms.dzrns.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost screenshot     cms.dzrns.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Državni zavod za zaštitu prirode screenshot     www.dzzp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske screenshot     www.dorh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

E-Hrvatska screenshot     www.e-hrvatska.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Ekonomski institut, Zagreb screenshot     www.eizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Energetski institut Hrvoje Požar screenshot     www.eihp.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Entereurope screenshot     www.entereurope.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 36

Eupress screenshot     www.eupress.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Europski parlament screenshot     www.europarl.europa.eu/croatia

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Ex-agencija screenshot     www.ex-agencija.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Fond za naknadu oduzete imovine screenshot     www.fnoi.hr/default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara screenshot     www.fond-vukovar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Fond za razvoj i zapošljavanje screenshot     www.frz.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske screenshot     www.fondrr.hr/hr/index.shtml

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Fond za ulaganje u znanost i inovacije screenshot     siif2.com/siif

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost screenshot     www.fzoeu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Godišnji izvještaj Instituta "Ruđer Bošković" screenshot     lib.irb.hr/gi

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska agencija za hranu screenshot     www.hah.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo screenshot     www.hamag.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga screenshot     www.hanfa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata screenshot     www.handa.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu screenshot     www.haop.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska agencija za telekomunikacije screenshot     www.telekom.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti screenshot     info.hazu.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Hrvatska akreditacijska agencija screenshot     www.akreditacija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Hrvatska komora inženjera strojarstva screenshot     www.hkis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije screenshot     www.hkoig.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Hrvatska poljoprivredna agencija screenshot     www.hpa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatska turistička zajednica screenshot     https://croatia.hr/hr-HR

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo screenshot     www.hcphs.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Hrvatski fond za privatizaciju screenshot     www.hfp.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Hrvatski geološki institut screenshot     www.hgi-cgs.hr/new/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatski hidrografski institut-Split screenshot     www.hhi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatski institut internih revizora screenshot     www.hiir.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski institut za povijest screenshot     www.isp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Hrvatski institut za povijest screenshot     hipsb.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski institut za tehnologiju screenshot     www.hit.hr/internet

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Hrvatski novčarski zavod screenshot     www.hnz.hr/index.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski registar brodova screenshot     www.crs.hr/hr-hr/naslovna.aspx#

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Hrvatski restauratorski zavod screenshot     www.h-r-z.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Hrvatski šumarski institut screenshot     jaska.sumins.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Hrvatski ured za osiguranje screenshot     www.huo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatski veterinarski institut screenshot     www.veinst.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Hrvatski zavod za javno zdravstvo screenshot     https://www.hzjz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje screenshot     www.mirovinsko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Hrvatski zavod za norme screenshot     www.hzn.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Hrvatski zavod za prostorni razvoj screenshot     www.hzpr.hr/default.aspx?id=31

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatski zavod za toksikololgiju screenshot     www.hzt.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo screenshot     www.hrzvv.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatski zavod za zapošljavanje screenshot     www.hzz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje screenshot     www.hzzo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu screenshot     www.hzzozzr.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatsko astronomsko društvo screenshot     astronomija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo za urgentnu medicinu i kirurgiju screenshot     www.croumsa.com/index.htm

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko kemijsko društvo screenshot     https://www.hkd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Inmed screenshot     www.edemokracija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar screenshot     www.pilar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Institut prometa i veza screenshot     www.ipv-zg.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Institut Ruđer Bošković screenshot     www.irb.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Institut za antropologiju screenshot     www.inantro.hr/?lang=hr&id=novosti

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu screenshot     www.idi.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Institut za elektroprivredu i energetiku screenshot     www.ie-zagreb.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Institut za etnologiju i folkloristiku screenshot     www.ief.hr/Default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Institut za filozofiju screenshot     www.ifzg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Institut za fiziku screenshot     www.ifs.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje screenshot     ihjj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša screenshot     www.krs.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Institut za javne financije screenshot     www.ijf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada screenshot     mimi.imi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Institut za migracije i narodnosti screenshot     www.imin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Institut za more i priobalje screenshot     www.imp-du.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Institut za oceanografiju i ribarstvo screenshot     www.izor.hr/hr/ior.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč screenshot     www.iptpo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Institut za razvoj i međunarodne odnose screenshot     www.irmo.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Institut za razvoj obrazovanja screenshot     www.iro.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Institut za turizam screenshot     www.iztzg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Mediteranski institut za istraživanje života screenshot     www.medils.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru screenshot     www.icua.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Ministarstvo državne imovine screenshot     https://imovina.gov.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja screenshot     www.ncvvo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Nacionalni cert+ screenshot     www.cert.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 29

Natura Histrica screenshot     www.natura-histrica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Odašiljači i veze screenshot     www.oiv.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Plavi svijet screenshot     www.plavi-svijet.org/hr/o-nama

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Poljoprivredni institut Osijek screenshot     www.poljinos.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Poslovno-informacijska agencija Hrvatske screenshot     www.bicro.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Pravobranitelj za djecu screenshot     www.dijete.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova screenshot     www.prs.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom screenshot     www.posi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Priroda screenshot     ju-priroda.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Program publiciranja .. screenshot     www.dzs.hr/default.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Savez defektologa Hrvatske screenshot     www.savez-defektologa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Savjetodavna služba screenshot     www.savjetodavna.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Seizmološka služba Hrvatske screenshot     berner4ever.org/seizmo/index.htm

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Sigurnosno-obavještajna agencija screenshot     https://www.soa.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje screenshot     www.safu.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Staroslavenski institut screenshot     www.stin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Sveučilišni računski centar screenshot     www.srce.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

UNHCR u Republici Hrvatskoj screenshot     www.unhcr.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ured predsjednice Republike Hrvatske screenshot     predsjednica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 24

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost screenshot     www.uvns.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Ured za središnju javnu nabavu screenshot     www.sredisnjanabava.hr/home

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Ured za udruge screenshot     www.uzuvrh.hr/defaulthrv.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Vidra screenshot     www.ravpz.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar screenshot     www.stampar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Zavod za poslovna istraživanja screenshot     www.zapi.hr

URL nije dostupan

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo screenshot     www.zsr.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Zavod za telemedicinu screenshot     www.ztm.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske screenshot     www.zzb.hr

Ne postoji na webu od 2010. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1